>> crappilicious doodles :)))))*
Thursday, November 16, 2006

i say WOOHOO.


kang said 05s6a rawks!
@ 11:39 PM


Navigation


daAa 6-ayeEee family.
jiayin;
swee cheng;
gladys;
yueting;
kaihui;
amanda;
jonathan;
melissa;
jiajing;
charlene;
brandon;
juliana;
wanjou;
yangxiang
daniel;
yichao ;
yeow chin;
benjamin ;
rina;
jeremin;
pecklim;
yingxia;
yuan chyi;
kang lin;
zhui pei


LINKS +

yingxia
benjamin
yx
yeowch!
chao
patrick aka ama
kang
Rinaaa
yueting
wanjou

06s6a - 0.5 our junior class
06s6e - other 0.5 our junior class



shout-outs! 

my friends +













all content ||| 05s6a, 2005. :)))